Algemene voorwaarden

 1. Aanvaarding van onze voorwaarden : Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden alsmede onze bijzondere voorwaarden, worden geacht door de klant te zijn aanvaard zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Bijgevolg verbinden deze ons slechts indien wij ze uitdrukkelijk aanvaarden.
  In geen enkel geval kan onze instemming worden afgeleid van de omstandigheden wat wij de koop zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de verwijzingen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van onze koper.

 2. Prijs : Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, dienen onze prijzen slechts als loutere aanduiding en verbinden ons in geen enkel geval. Onze prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. De portokosten vallen ten laste van de klant.
  Prijzen van abonnementen worden vooraf medegedeeld en kunnen nooit worden teruggenomen. Bij twijfel contacteer WDK via info@wevelgemsedolfijnenklub.be

 3. Leveringstermijnen : De leveringstermijnen worden slechts als aanduiding gegeven en zijn niet bindend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan een vertraging in de levering in geen enkel geval recht geven op de vernietiging van een bestelling en geen enkele schadeloosstelling kan worden geëist. Verzendkosten zijn altijd ten laste van de koper, tenzij anders overeengekomen. Ophalen gebeurt altijd op het adres van ‘De Zwemkom’ , Menenstraat 78 , 8560 Wevelgem.

 4. Eigendomsvoorbehoud : De goederen die deel uitmaken van de verkoop, blijven het eigendom van WDK tot de volledige verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen nalatigheidsintresten…) haar werkelijk in speciën betaald zijn of op haar bankrekening vast en definitief gecrediteerd zijn.
  Tot op dat ogenblik kan WDK de goederen van de koper op ieder moment terugeisen bij gewoon aangetekend schrijven nadat deze haar overhandigd werden. De koper wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten opzicht van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade.

 5. Bezwaar : Ieder bezwaar betreffende de geleverde goederen of diensten dient ons per aangetekend schrijven opgestuurd te worden binnen de vijf dagen, met vermelding van het nummer van de verzendingsnota of factuur. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Geen enkele retour van goederen wordt aanvaard behoudens onze voorafgaande toestemming en voor zover ze ons in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking terug bezorgt word. In geen enkel geval kan een bezwaar een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

 6. Waarborg : Wegens onze hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt de waarborg aangaande de door ons geleverde goederen zich tot die door de fabrikant bepaald. WDK waarborgt de gelijkvormigheid van de geleverde goederen met de bepalingen van het contract en de door de fabrikant gegeven beschrijving ervan. WDK wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat gemaakt wordt van de goederen of diensten die zij levert.

 7. Algemene betalingsvoorwaarden : Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij bestelling, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

 8. Privacybeleid : De Wevelgemse Dolfijnen Klub geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Wevelgemse Dolfijnen Klub. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via gdpr@wevelgemsedolfijnenklub.be

  Voor het afhandelen van de betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

  Alle persoonlijke informatie over onze leden wordt beheerd door Sporta.
  Sporta-federatie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

WDK Facebook
Chat openen
1
Hallo ,
Waarmee kunnen we je helpen ?